• سخنگوی وارگیمینگ اروپا

  • استاد راهنمای گیم آکادمی

  • مسئول بخش ارتباطات اروپای مرکزی وارگیمینگ – رییس دفتر آلمان