• تهیه کننده‌ی اجرایی مستقل

  • تهیه‌کننده ارشد در استودیوی دیزنی

  • مدیر عامل RCProductions

  • تهیه‌کننده ارشد در شرکت آتاری