• مدیر خرید Cenega S.A.

  • مالک DetermiNation

  • مدیر بخش بازی‌های دیجیتالی CD Projekt

  • مدیر تولید و عرضه‌ی CD Projekt