• سرپرست طراحان در Crytek

  • طراح اصلی محیط در Crytek

  • طراح بازی

  • طراح محیط