موسس و مدیر انجمن Gamma Space

موسس و مدیر تجارت و توسعه‌ی پروژه New Tropics

موسس Toy Temp