• مدیر فنی هنری The Coalition

  • مدیر فنی هنری بازی Gears of War

  • سوپروایزر ارشد سی‌جی در الکترونیک آرتز

  • استاد انستیتوی هنر ونکوور