مدیر توسعه تجارت Gazeus Games

مدیر عامل Leela Games