• مدیر توسعه تجارت Bigpoint GmbH

  • مدیر امور کشورها در Bigpoint GmbH ترکیه

  • مدیر توسعه تجارت Rise Game

  • مدیر توسعه تجارت در Meta Games Marketing LTD